“ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ” ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

viber_image_2023-02-15_23-49-53-310-1.jpg

Аймгийн Засаг даргын баталсан “Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж”- ийн хүрээнд аймаг, сумдын “Гэр хорооллын айл өрхүүдэд Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрэм, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, объектын гал түймрийн тоо хохирлыг бууруулах, айл өрхийн пийшин, зуух, яндангийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг олон нийтэд өргөн хүрээтэй сурталчлан таниулах, эрчим хүч хэрэглэгч иргэдийн цахилгаан тоноглол, шугам сүлжээний ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлыг хангуулах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор, Засаг даргын тамгын газрын, багийн засаг дарга нар, цахилгаан түгээх хэсгийн ажилчид, алба хаагч нарын бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулж байна.

scroll to top