ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ЗОРИЛТ

  1. Алба хаагчдын эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, тогтвортой ажиллах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх
  2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи, стандарт, инновацийг нэвтрүүлэх

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ЗОРИЛТ

  1. Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хэвшүүлж, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх.
  2. Ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулж, алба хаагчдын эрүүл мэнд, биеийн зохистой харьцааг хангуулах.
  3. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад орон нутгийн үйл ажиллагааг  идэвхижүүлж, мэргэжлийн анги, сайн дурын бүлэг хэсгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх.